Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Veerle Tollenaere

 • Licentiaat in de Rechten
 • Assistent Universiteit Gent - Instituut voor Procesrecht 1997 - 2001
 • Wetenschappelijk medewerker Studie- & Documentatiecentrum Vastgoedrecht KULAK 2001 – 2003
 • Houder getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken"

 
Veerle Tollenaere behaalde op 3 juli 1996 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Zij is sinds 1 oktober 1996 advocaat aan de balie te Gent en werd in 2001 vennoot in de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Haar actieterrein breidde zij vrij snel uit van het burgerlijk recht, hoofdzakelijk huur en zakelijk recht, naar het domein van het publiek recht.

Zij is thans vooral actief in het omgevingsrecht, ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht, het ambtenarenrecht, het onteigeningsrecht, onroerend erfgoed, Vlaamse Wooncode en behandelt in het kader van deze materies diverse schadedossiers. In al deze materies verstrekt zij advies en behandelt zij zaken voor diverse administratieve overheden, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en andere administratieve rechtscolleges, burgerlijke en strafrechtelijke rechtscolleges zowel in eerste aanleg, in hoger beroep als in cassatieberoep, en voor het Grondwettelijk Hof.

Van 1 maart 1997 tot 15 augustus 2001 was zij deeltijds assistent aan de Universiteit van Gent -- Instituut voor Procesrecht (vakgroep Procesrecht, Arbitrage en Internationaal Privaatrecht). Naast de begeleiding van studenten, verrichtte zij tevens wetenschappelijk werk in het vakgebied Gerechtelijk Recht. Zo werkte zij mee aan het Bestendig Handboek Gerechtelijk Recht en publiceerde zij in diverse tijdschriften onder meer over de gerechtelijke conclusietermijnen, de dwangsom, de uithuiszetting en procedures inzake huur.

Van 16 augustus 2001 tot 30 april 2003 was zij wetenschappelijk medewerker bij het studie- en documentatiecentrum Vastgoedrecht van de KULAK, gevestigd te Brugge. Zij stond in voor het opstellen van de juridische databank inzake vastgoed, wat betreft het deelgebied Gerechtelijk Recht en Administratief Recht (Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen). In het kader van dit studie- en documentatiecentrum werkte zij mee aan publicaties, studiedagen en specifieke studie- en onderzoeksopdrachten betreffende vastgoedrecht. Zij nam tevens een deel van de coördinatie van het centrum op zich.

Veerle Tollenaere treedt reeds jarenlang op als advocaat voor de Vlaamse Overheid en gemeentebesturen en is onder meer departementsadvocaat van de Vlaamse Overheid in de aangelegenheden met betrekking tot omgevingsrecht, ruimtelijke planning, handhaving, onroerend erfgoed en wooninspectie.

Veerle Tollenaere is lid van de redactie van het wetboek "Ruimtelijke Ordening. Geannoteerd" (Die Keure) en maakte ook lange tijd deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw” (T.R.O.S.). Zij was tevens meer dan 25 jaar wetenschappelijk medewerker bij de juridische databank jura.be. Zij werkt sinds 2002 mee aan het Zakboekje Ruimtelijke Ordening. Jaarlijks actualiseert zij onder meer de onderdelen planschade en planbatenheffing, ruimtelijke uitvoeringsplannen, structuurplannnen en beleidsplannen.

Op 26 oktober 2002 hield zij de openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2002-2003 van de balie van Gent met als titel: "Kwaliteit gegarandeerd? Enkele kanttekeningen bij de permanente vorming voor advocaten".

Zij was reeds diverse malen lid van de Raad van de Orde van de Gentse balie. Tevens was zij lid van diverse commissies in de schoot daarvan en lid van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies. Sinds 2010 is zij één van de lesgevers burgerlijk procesrecht in het kader van de beroepsopleiding voor advocaten.

Veerle Tollenaere is docent in de cursus Gerechtelijk Deskundigenonderzoek van het Nederlandstalig College van deskundigen Architecten van België (NCDAB).

Zij behaalde het getuigschrift "bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken" (nr. OVB-15-349).

Zij is lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht.

Bijdragen in boeken

 • "Titel III. Algemene principes van het bewijsrecht", "Titel IV. Bewijsmiddelen in burgerlijke zaken", "Titel V. Bewijsprocedure", in T. LYSENS, D. DE BUYST en J. BEKE (eds.), Gerechtsdeskundige. Handboek juridische opleiding, Die Keure 2019, 78-94.
 • "Informatieverplichtingen" in J. GHYSELS en J. TOURY (eds.) Verkavelen in Vlaanderen. Van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning, Antwerpen-Cambridge, Intersentia 2018, 469-505 (samen met O. COOPMAN)
 • Wet & Duiding Burgerlijk Procesrecht 2016, Gent, Larcier, (commentaar bij verschillende artikels)
 • “Verjaring en rechtspleging inzake huur”, in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 835-872.
 • “Archeologie : een belangrijke getuige, hoewel weinig zichtbaar”, in B. GOOSSENS, Y. LOIX en F. SEBREGHTS (eds.) Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber amicorum Hugo Sebreghts, Antwerpen, Intersentia 2014, 347-359
 • "Specifieke administratiefrechtelijke aspecten" in M. DAMBRE (ed.) Handelshuur, Brugge, Die Keure 2012, 397-433
 • “Dwangsom” in B.HUBEAU, P.-J. DEFOORT, G. DEBERSAQUES en W. VANDEVYVERE (eds.), Lexicon vijftig jaar Stedenbouwwet, Brugge, Die Keure, 2012, 20-23.
 • Wet & Duiding Burgerlijk Procesrecht 2011, Gent, Larcier, (commentaar bij verschillende artikels)
 • "Planschade en Planbatenheffing", in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, medewerking sinds 2003 – jaarlijkse actualisering)
 • “Plannen van aanleg” (deel), in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, (medewerking sinds 2014 – jaarlijkse actualisering) (samen met P. VAN ASSCHE en O. COOPMAN)
 • “Soorten plannen en hun onderlinge verhoudingen”, in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, (medewerking sinds 2014 – jaarlijkse actualisering) (samen met P. VAN ASSCHE en O. COOPMAN)
 • “Ruimtelijke uitvoeringsplannen” in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, (medewerking sinds 2007 – jaarlijkse actualisering) (samen met P. VAN ASSCHE en O. COOPMAN)
 • “Ruimtelijke structuurplannen” in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, (medewerking sinds 2011 – jaarlijkse actualisering) (samen met P. VAN ASSCHE en O. COOPMAN)
 • "De procedurele aspecten van de machtiging door de Vrederechter met betrekking tot onroerende goederen". In D. MEULEMANS (ed.) Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige. Gevolgen van de nieuwe voogdijwet, Gent, Larcier, 2002, 197-230
 • “Sociaal Beheersrecht”, in B. HUBEAU (ed.) Vijf jaar Vlaamse Wooncode : Het woonbeleid (nog) niet op kruissnelheid, Brugge, Die Keure, 2002, 267-280
 • “Nieuwe voorschriften voor vrije beroepen” in D. MEULEMANS (ed.), Overzicht van nieuwe wetgeving inzake vastgoed: 2001-2003, Brugge, Die Keure, 2004, 173-182
 • De sluiting van de debatten”, “De eventuele schriftelijke behandeling”, “Het beraad”, “Heropening van de debatten”, “ Doorhaling en weglating van de rol”, Wraking en verschoning van een rechter”, “Ontkentenis van proceshandeling” in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, IV.5 85-89, 89-98, 129-131, 131-147, 3-202, VII.1-32 (medewerking sinds 2000 - met jaarlijkse actualisering)
 • “Wijzigingen aan het beslagrecht : implicaties voor beslag op onroerende goederen” in D. MEULEMANS (ed.), Overzicht van nieuwe wetgeving inzake vastgoed : 2000-2001, Brugge, Die Keure, 2001, 43-51
 • “Verjaring en rechtspleging inzake huur”, in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, 633-676

Bijdragen/Artikels

 • Omgevingsrecht geannoteerd,  Brugge, Die Keure, 2018 (commentaar bij artikel 4.4.1. en 4.7.12 - 4.7.25 VCRO)
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw geannoteerd, Brugge, Die Keure, (commentaar bij artikel 4.4.1. en 4.7.12 - 4.7.25 VCRO) : medewerking sinds start publicatie
 • "De procedurele aspecten van de machtiging door de Vrederechter met betrekking tot onroerende goederen", P&B 2002, 86-100
 • “Verplichte permanente vorming advocaten is maat voor niets”, Juristenkrant februari 2003
 • “Het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening opnieuw gewijzigd”, T.M.R. 2004, 2-19
 • “De uithuiszetting. Bespreking van de wet van 30 november 1999”, in E. BREWAEYS (ed.), Recente Wetgeving 1998-1999, Mys&Breesch, 1999, 111-117
 • “De uithuiszetting. Bespreking van de wet van 30 november 1999”, Huur 1998-99, 15-23,
 • “Krachtlijnen van de nieuwe regeling inzake de Positieve Kredietcentrale”, T.Fin.R. 2001, 138-154, samen met D. Meulemans.
 • “Procedureperikelen inzake huur”, T.Huur. 2001, 1-26
 • “Procedureregels in eerste aanleg en beroep” in X., Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Vlaams Gewest. Decreet Ruimtelijke Ordening. Artikelsgewijze commentaar, Brugge, Die Keure, losbl., art. 106-126.

Commentaar

 • Wijzigingen betreffende termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure collectieve schuldenregeling, TVW 2006, afl. 1, 78-79.
 • Tuchtrecht rechterlijke orde, TVW 2002, afl. 7, 311-312.
 • Een nieuw tuchtrecht voor advocaten, TVW 2006, afl. 4, 449-452
 • Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot juridische bijstand en rechtsbijstand, TVW 2006, afl. 4, 452-453
 • Wijziging van de voorwaarden voor het bekomen van juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand en afschaffing van de vaste bijdrage voor juridische eerstelijnsbijstand, TVW 2004, afl. 3, 73-74.
 • De derde toegangsweg tot de magistratuur, TVW 2005, afl. 8, 278-279.
 • Informatiesysteem Phenix, TVW 2005, afl. 10, 409-411.
 • De elektronische procesvoering, TVW 2006, afl. 4, 456-457
 • Verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, TVW 2007, afl. 3, 310-311
 • Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, TVW 2007, afl. 3, 311-317
 • Verplichte permanente vorming advocaten is maat voor niets, Juristenkrant 2003, afl. 64, 2-3.
 • "De uitspraak ook in straf- en tuchtzaken enkel door de voorzitter van de kamer", TVW 2008, afl. 3, 176
 • "Vaststelling van regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen" in Publiek Domein, jaargang 5 nr 5 (samen met P.VAN ASSCHE)
 • Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, Waarvan Akte 2002, afl. 3, 1-10.
 • Enkele wijzigingen aan de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie, TVW 2003, afl. 4, 118-119.
 • Aanpassingen van de wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, TVW 2003, afl. 8, 365-366.
 • Wijzigingen van de structuren van de balie, TVW 2001, 284-288.
 • Gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep: enkele maatregelen, TVW 2002, afl. 1, 55-56.

Noten

 • “Vrijstelling van formaliteiten bij een deskundigenonderzoek”, noot onder Vred. Deinze, 3 juli 2001, TOGOR 2002, 67-72
 • “De verjaring van de dwangsom. De stuiting”, noot onder Cass. 8 april 1999 en Luik 30 april 1999, T.B.B.R. 2001, 291-298
 • “Art. 1344bis Ger.W. : Inleiding bij dagvaarding of verzoekschrift : de kosten?”, noot onder Vred. Gent 8 november 1999, T.G.R. 2000, 17-20
 • “Kosteloze grondafstand als last van een stedenbouwkundige vergunning”, noot onder Rb. Dendermonde, 2 mei 2002, T.R.O.S. 2003, 262-273
 • “Artikel 574, 1° Gerechtelijk Wetboek”, noot onder Gent, 4 maart 1999, A.J.T. 1999-2000, 183
 • “Hoger beroep tegen een vonnis dat slechts uitspraak doet over de kosten”, noot onder Rb. Brugge 18 december 1998, A.J.T. 1998-99, 990
 • “Sanctie bij gebrek aan samenhang bij cumulatie van vorderingen”, noot onder Arbrb. Dendermonde 22 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 394
 • “Art. 747, §2, Ger. W. - Nieuwe elementen en stukken ingeroepen in de laatste aanvullende conclusie”, noot onder Brussel 18 juni 1997, A.J.T. 1998-99, 306-308

Boekbesprekingen

 • Het eenzijdig verzoekschrift, E. MONARD en D DEGREEF Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1998, (in T.P.R. 2000/3, 1274-1277)
 • Het Gerechtelijk Wetboek met bijzondere wetgeving, K. BROECKX, J. LAENENS, B. MAES, A. VERBEKE, Die Keure 1996-1997 (in R.W. 1997-98, 581)

GRONDWETTELIJK EN ADMINISTRATIEF RECHT

 • Ambtenarenrecht, benoemingen en bevorderingen
 • Tuchtrecht
 • Subsidies
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Overheidsopdrachten - Publiek private samenwerking (PPS) - Concessies
 • Lokale besturen - administratief toezicht
 • Raad van State - Raad voor Vergunningsbetwistingen - administratieve rechtscolleges
 • Procedures voor het Grondwettelijk Hof
 • Wooncode

RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEURECHT

 • Stedenbouwstrafrecht - milieustrafrecht - milieustakingsvordering
 • Ruimtelijke planning
 • Stedenbouwkundige vergunningen - verkavelingsvergunningen - milieuvergunningen
 • Zonevreemde woningen en bedrijven
 • Onroerend erfgoed
 • Onteigeningen - Planschade en planbaten
 • Afval - geluid - mest - water - natuurbehoud
 • Leegstand en verkrotting

STRAFRECHT

 • Stedenbouw- en milieustrafrecht

VASTGOED

 • Woninghuur, algemene huur - pacht
 • Leegstand en verkrotting

Vraag stellen?