Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Algemene voorwaarden


Staten van kosten en honorarium zijn betaalbaar via onze bankrekening met nummer BE67 6301 9000 6487 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De ereloonstaten zijn contant betaalbaar.

Bij niet betaling binnen de dertig dagen na datum wordt van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet aangerekend. Behalve indien deze ereloonstaat een eindstaat is, werd de component honorarium voorlopig berekend.

Indien de zaak met een gunstig resultaat kan worden afgesloten, zal deze component in de eindstaat opnieuw worden berekend, met toepassing van een coëfficiënt 1,5 gelet op het behaalde resultaat.


Witwaswetgeving

In het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is een advocaat verplicht de identiteit van zijn cliënt, zijn desgevallende lasthebber(s) en van de uiteindelijke begunstigden, te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen waarvan een afschrift wordt gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager.
 
Om aan deze wettelijke verplichting tegemoet te komen, zullen wij u naar aanleiding van een eerste consultatie vragen om uw identiteitsbewijs voor te leggen en zullen wij daarvan een kopie nemen, dan wel dit elektronisch inlezen.
Desgevallend kunnen wij u ook vragen om voormelde gegevens per post of per e-mail aan ons over te maken, bijv. indien de gegevens moeten geactualiseerd worden.
 
Voor rechtspersonen, vennootschappen, trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies, dient onder meer de identiteit van de natuurlijke perso(o)n(en) (bestuurder, trustee, fiduciebeheerder, oprichter of in voorkomend geval zijn protector of ieder ander persoon) die bevoegd is/zijn om de vennootschap, de juridische entiteit, de juridische constructie of de soortgelijke structuren te vertegenwoordigen, te worden gecontroleerd.
In zulk geval zullen wij de identiteit van deze perso(o)n(en) verifiëren zoals hierboven omschreven.
 
 

Wettelijke vermeldingen

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

Al onze advocaten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Gent.
Mr. Pieter Van Assche is tevens ingeschreven aan de balie van Dendermonde.
De kantoren van onze advocaten zijn respectievelijk gevestigd:
Het hoofdkantoor: 9000 Gent, Koning Albertlaan 128, tel.: 09/222.94.31
Het bijkantoor : mr. Pieter Van Assche 9140 Temse, Kouterstraat 27,  tel.: 03/482.02.65
 

Identificatie dienstverlener

Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit in naam en voor rekening van de  Frans Baert & Vennoten BV, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
 De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0432.711.951.
 Per e-mail kan u onze advocaten bereiken via hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op http://www.fransbaert.be.
 

Verzekering

Frans Baert & Vennoten BV is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval in eerste rang bij Amlin Europe N.V. en een aanvullende waarborg van € 5.000.000 per advocaat en per verzekeringsjaar.
 
Tot slot werd via de Orde van Vlaamse Balies tevens een verzekering onderschreven van insolvabiliteit van advocaten voor een waarborg van € 125.000 per schadegeval met maximum van € 625.000 per verzekerde en € 2.500.000 per verzekeringsjaar.
 
Artikel 9 resp. 14 van de polissen stelt: De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
 
Indien de cliënt geen gebruik maakt van de mogelijkheid om voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering te sluiten mits hij de bijkomende premie betaalt, aanvaardt hij de hiervoor vermelde verzekering en aanvaardt hij de dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Frans Baert & Vennoten BV is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.
 
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat in ieder geval beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 100.000.
 
De vrijstelling bedraagt € 2.500 per advocaat en per schadegeval.
 

Beroepsregels en gedragscodes

Voor informatie of bij klachten kunt u onze advocaten telefonisch of per e-mail bereiken op de hoger opgegeven coördinaten.
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent zijn onze advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die respectievelijk geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, www.balie-gent.be of www.baliedendermonde.be.
Op deze websites zult u tevens alle gegevens vinden over de buitengerechtelijke geschillenregeling die op onze advocaten van toepassing is.