Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent
Privacyverklaring - GDPR
 
 
Frans Baert & Vennoten BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming:
 
Mr. Stefanie Goubert,
Koning Albertlaan 128,
9000 Gent
092229431
sgoubert@fransbaert-law.be
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Frans Baert & Vennoten BV verwerkt uw persoonsgegevens teneinde haar in staat te stellen om op een kwaliteitsvolle wijze de door u aan haar toevertrouwde dossiers te behartigen en om tegemoet te komen aan haar wettelijke verplichtingen. Wij krijgen kennis van uw persoonsgegevens, hetzij omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, dan wel doordat zij worden opgezocht of ons ter kennis komen naar aanleiding en omwille van de behandeling van het dossier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij altijd verwerken:
 
  • Naam: voor- en achternaam / vennootschaps- of firmanaam
  • Contactpersoon voor uw dossier
  • Geslacht
  • Geboortedatum en -plaats
  • Beroep
  • Adresgegevens
  • Telefoon-, Fax- en of GSM nummer
  • E-mailadres
  • KBO / BTW nummer / rijksregisternummer
  • Bankrekeningnummer

Uw identificatiegegevens worden verwerkt om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichting, om u te kunnen identificeren bij het opstellen van (procedure)akten en om u behoorlijk te kunnen bereiken als cliënt. Uw BTW-, bank- en betalingsgegevens, worden verwerkt voor facturatiedoeleinden, om te voldoen aan de boekhoudwetgeving en om derdengelden aan u te kunnen overmaken.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Afhankelijk van de aard van het dossier en enkel voor zover noodzakelijk voor de behartiging ervan, kan Frans Baert & Vennoten BV ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken
 
Daarbij is te denken aan strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, gegevens van personen jonger dan 16 jaar, persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van verenigingen blijken, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of geaardheid, financiële of fiscale gegevens, en allerhande vertrouwelijke informatie.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De algemene persoonsgegevens die u ons vertrekt, bewaren wij in ons cliëntenbeheersysteem om aan onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen. Ze vereenvoudigen de aanmaak van nieuwe dossiers en stellen ons in staat om eventuele belangenconflicten vast te stellen.
 
De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, maken deel uit van het dossier en worden in principe slechts bijgehouden voor de duur van de afhandeling van het dossier en gedurende de tijd dat het dossier bij ons gearchiveerd wordt in het licht van onze bewaringsplicht als advocaat.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Als advocatenkantoor behandelt Frans Baert & Vennoten BV uw gegevens strikt vertrouwelijk. Alle advocaten zijn gehouden tot het beroepsgeheim. Contractuele vertrouwelijkheidsclausules verzekeren dat dit beroepsgeheim gedeeld wordt door alle aangestelden binnen ons kantoor. De gegevens die wij van en over u bekomen worden enkel aan derden meegedeeld met uw toestemming, indien en voor zover dit noodzakelijk is bij de behartiging van het dossier of omdat wij daartoe gehouden zijn uit hoofde van een wettelijke verplichting.
 
Op bepaalde derden waarmee wij contacten onderhouden in de uitoefening van ons beroep, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders en boekhouders, rust een discretieplicht.
Met eventuele bedrijven die toegang krijgen tot bepaalde van uw gegevens, zoals onze ICT-leverancier, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens  waarover wij van u beschikken in een computerbestand aan u of een andere, door u genoemde organisatie, te bezorgen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sgoubert@fransbaert-law.be.
 
Aan uw verzoek zal zo spoedig mogelijk gevolg gegeven worden, tenzij dit onmogelijk is omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de behandeling en bewaring van uw dossier en/of voor het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 
Frans Baert & Vennoten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
 
In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep.