Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent
Kosten en ereloon
Een ereloonstaat is opgebouwd uit kosten en het honorarium. De kosten zijn de door de advocaat gedane uitgaven ten behoeve van de zaak. Het honorarium of ereloon vergoedt de prestaties van de advocaat.

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behartigt. Mocht u bij het ontvangen van een staat van kosten en honorarium opmerkingen hebben, gelieve die dan onmiddellijk mede te delen.

De kosten

Dit zijn onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften, toerekenbare secretariaatskosten zoals die voor de briefwisseling en het opstellen van procedurele stukken (waarvoor een forfaitaire kost per getikte bladzijde wordt aangerekend) en de verplaatsingskosten.

Een advocaat is verplicht uw dossier minstens vijf jaar na afsluiten ervan te bewaren. Hiervoor wordt een archiveringskost aangerekend.

De kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht:
 
 • openen van een dossier en dossierbeheer: € 80
 • uitgaande briefwisseling en ander tikwerk: € 10 per blad
 • kopies: € 0,2 per kopie
 • aangetekende zending: € 5,83 euro
 • verplaatsingen: € 0,50 per km
 • archivering dossier: € 50
Het ereloon

Hoofdregel in ons kantoor is dat het honorarium of ereloon wordt bepaald op basis van een uurloon. Andere afspraken zoals abonnementen, incassotarief of een vast bedrag voor een welomlijnde procedure zijn mogelijk. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van drie elementen: het basisuurloon, het aantal aan de zaak bestede uren en de bijzondere factoren.

Voor prestaties vanaf 1 januari 2020 wordt een basisuurloon gehanteerd van € 140 per uur, exclusief BTW. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Het uurloon kan aangepast worden aan een aantal bijzondere factoren zoals:
 
 • het belang van de zaak (0,7 à 2,5)
 • de ervaring van de advocaat (0,85 à 1)
 • de draagkracht van de cliënt (0,5 à 1)
 • spoedeisende zaken (1,5)
 • resultaat (1,5)
 • verplaatsingen en wachttijden (0,65)

Voorbeeld 1: belang beneden de € 2.500 en mindervermogende: € 140 x 0,8 x 0,7 = € 78,4

Voorbeeld 2: belang boven € 12.500 en spoedeisende zaak: € 140 x 1,2 x 1,5 = € 252

Het honorarium = uurloon x bijzondere factoren x aantal aan de zaak bestede uren.

Verder verwijzen u ook naar onze algemene voorwaarden.
Staten van kosten en honorarium zijn betaalbaar via onze bankrekening met nummer BE67 6301 9000 6487 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De ereloonstaten zijn contant betaalbaar.

Bij niet betaling binnen de dertig dagen na datum wordt van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet aangerekend. Behalve indien deze ereloonstaat een eindstaat is, werd de component honorarium voorlopig berekend.

Indien de zaak met een gunstig resultaat kan worden afgesloten, zal deze component in de eindstaat opnieuw worden berekend, met toepassing van een coëfficiënt 1,5 gelet op het behaalde resultaat.