Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Maarten Dambre

 • Doctor in de Rechten
 • Hoofddocent Universiteit Gent - Centrum Verbintenissenrecht
 • Schuldbemiddelaar
Maarten Dambre promoveerde op 16 september 2008 tot doctor in de rechten met een proefschrift onder de titel "Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen. Een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering."
 
Hij behaalde op 9 juli 1986, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij is vanaf 1 oktober 1986 advocaat aan de balie te Gent. Mr. Frans Baert was zijn patroon. Na de stage was hij in 1992 één van de oprichters van de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten CVBA.
 
Als advocaat behandelt hij voornamelijk handelsrechtelijke zaken, met inbegrip van handelscontracten (agentuur, franchising, concessie), en zaken van financieel recht en contractenrecht, hoofdzakelijk handelshuur, koop-verkoop en aanneming (bouwrecht). Hij heeft zich diepgaand in deze materie gespecialiseerd, zoals blijkt uit zijn universitaire loopbaan en zijn publicaties in deze rechtsgebieden.
 
Vanaf 1 oktober 1987 is hij verbonden als assistent aan de Universiteit Gent, eerst bij het Seminarie voor Handels- en Vennootschapsrecht, vanaf 1 oktober 1993 als praktijkassistent bij het Instituut voor Contracten- en Verzekeringsrecht en vanaf 1 oktober 2001 bij de Vakgroep Burgerlijk Recht, nu Centrum Verbintenissenrecht. Met ingang van 1 oktober 1997 werd hij bevorderd tot praktijklector. Op 16 september 2011 werd hij aangesteld als docent Bijzondere Overeenkomsten en Vastgoedrecht.
 
Als specialist ter zake was hij lid van de Bijzondere Commissie voor evaluatie van de gevolgen van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur (Ministerie van Justitie) en lid van de Commissie voor evaluatie van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet (Ministerie van Economische Zaken).
 
Hij werd op 13 juni 2006 als specialist gehoord op de hoorzitting van de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers i.v.m. het wetsvoorstel doc. 51-0122/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de intresten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft.
 
Hij werd op 2 juli 2013uitgenodigd als spreker op de hoorzitting van de Commissie Justitie van de Senaat i.v.m. het wetsvoorstel tot oprichting van een huurgarantiefonds. In de loop van 2013-2014 nam hij deel aan de werkzaamheden van de begeleidingsgroep private verhuring (Wonen Vlaanderen) die de regionalisering van grote delen van het huurrecht ten gevolge van de zesde staatshervorming heeft voorbereid; hij was voorzitter van de werkgroepen “contractuele aspecten” en “woningkwaliteit” die de bepalingen van de woninghuurwet hebben geëvalueerd.
 
Maarten Dambre is hoofdredacteur van de geannoteerde reeks wetboeken van die Keure (Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek - Bijzondere wetgeving, Handelsrecht) en is lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO). Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, het Nieuw Juridisch Weekblad, het Tijdschrift voor de Vrederechters en het Tijdschrift Huurrecht.
 
Maarten Dambre is editor en coauteur van een boek over Handelshuur, auteur van boeken over de Huurprijs en het Consumentenkrediet en coauteur van enkele juridische handboeken op het gebied van het huurrecht (algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur), schreef bijdragen voor diverse juridische verzamelwerken en publiceerde in tal van juridische tijdschriften.
 
Hij hield verschillende referaten op congressen en studiedagen, o.a. over Consumentenkrediet (UCL 1991, UIA 1992 en Brussel 1996), Woninghuur (UGent 1991 en 1997 en KUL 1991 en 1997), Hypothecair krediet (Antwerpen 1992), de Grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting (Schoordijk Instituut KUB Tilburg 1995), de Handelsagentuurovereenkomst (Universiteit Gent 1995), de Bescherming van de consument in de kredietsector (UGent 1997), Krediet aan en schuldenlast van gezinnen (Ministerie van Justitie, opleiding voor magistraten, 1998), Woningkwaliteitsregelingen (UGent en UIA1999, balie Gent 2000), Actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur” (UGent 2003), Knelpunten contractenrecht – Huur, (KUL en KULAK 2003), de Antidiscriminatiewet en het huurrecht (UGent 2003), Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen” (UGent 2005), Algemeen huurrecht (UGent 2005), Dienstenprestaties (UGent 2010), Verkoop van onroerende goederen (UGent 2011), Handelshuur (UGent 2012) en Aansprakelijkheid van aannemer en architect voor de gebrekkige uitvoering van bouwwerken (UGent 2014).

Downloads

Boeken
 • De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, XXXII + 598 p., ISBN 978 90 4860 074 8
 • Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, XXXVIII + 560 p., ISBN 90 5583 909 4 (samen met HUBEAU, B.)
 • Handboek Algemeen Huurrecht, DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Brugge, die Keure, 2015, XXXI + 874 p., ISBN 978 90 4862 008 1
 • Bijzondere Overeenkomsten – Syllabus, 2de editie, Brugge, die Keure, 2014, XXXIV + 534 p., ISBN 978 90 4860 506 4
 • Consumentenkrediet. Een commentaar op de nieuwe reglemente¬ring, Gent, Mys & Breesch, 1993, XV + 125 p., ISBN 90-5462-024-2.
 • Handboek Algemeen Huurrecht, reeks Huurrecht, 1, Brugge, die Keure, 2006, XXVIII + 707 p., ISBN 90 5958 994 7 (ed. samen met HUBEAU, B. en STIJNS, S.).
 • DAMBRE, M. (ed.), Handelshuur, reeks Huurrecht, 3, Brugge, die Keure, 2012, XXI + 469 p., ISBN 978 90 4861 566 7
 • De woninghuurwet, in Recht en praktijk, nr. 24, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1995, X + 194 p., ISBN 90 5583 110 7 (samen met HUBEAU, B. (ed.) en NYCKEES, J.).
 • Het gewijzigde woninghuurrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1997, 261 p. (samen met P. DE SMEDT, B. HUBEAU (co-editor), G. INSLEGERS en A. VAN OEVELEN).
 • Het grondrecht op wonen. De grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting in Nederland en België, HUBEAU, B. en DE LANGE, R. (ed.), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitge¬vers, 1995,188 p. (samen met J. BURGERS, P. DE DECKER, L. GOOSSENS, B. HUBEAU, H. KUMMELING, E. PEETERS, H. RIETMAN, M. RIGAUX, K. RIMANQUE, W. SALET, M. TEN VOORDE, A. VAN OEVELEN, L. VERHEY en F. VLEMMINX).
 • Woninghuur na de Wet van 13 april 1997, Brugge, Die Keure, 1997, XXIII + 317 p. (samen met J. HERBOTS, Y. MERCHIERS en E. DEGROOTE).
 • Het handels- en economisch recht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1998, XV + 125 p. (samen met F. MOEYKENS, P. DE VROEDE, N. SPRUYT, D. STRUYVEN, R. THYBERGIN).
 • Consumentenrecht, Brugge, Die Keure, 1998, XIX + 364 p. (samen met K. BERNAUW, P. CAEYERS, A. DE BOECK, I. DEMUYNCK, I. GEERS, P. TAELMAN).
 • Huurzakboekje, Mechelen, Kluwer, jaarlijkse uitgave (samen met B. HUBEAU, J. VANDENBERGHE en T. VANDROMME).
 • Vastgoedzakboekje, Mechelen, Kluwer, jaarlijkse uitgave (samen met B. HUBEAU, J. VANDENBERGHE en T. VANDROMME).
 • MERCHIERS, Y. m.m.v. DAMBRE, M., Le Bail de Résidence Principale, 3de ed., (tiré à part Rép.Not.) Brussel, Larcier, 2010, 302 p., ISBN 978 2 8044 3720 6
Bijdragen in boeken
 • “De bescherming van de schuldeisers van een dochtervennoot¬schap in het internationaal privaatrecht” in H. BIRON en C. DAUW (eds.), Aspecten van ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschap¬pen, 1989, 229-261.
 • “Toepassing in de tijd en inwerkingtreding” in MEULEMANS, D. en SCHEPERS, G. (eds.), De nieuwe Wet op het Hypothecair Krediet, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1993, 295-303.
 • “Verlenging wegens buitengewone omstandigheden” in HERBOTS, J en MERCHIERS, Y. (eds.), Woning¬huur en nieuw algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 1991, 106-127.
 • “De regeling inzake kosten” in MEULEMANS, D. en SCHEPERS, G. (eds.), De nieuwe Wet op het Hypothe¬cair Krediet, Antwer¬pen, Kluwer rechtswetenschappen, 1993, 49-58
 • “De invloed van het witwasverbod op het bankrecht” in X, Liber Amicorum Paul De Vroede, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschap¬pen België, 1994, 353-386
 • “De (relatieve) doorwerking van het grondrecht op wonen in de rechtspraktijk, inzonderheid in de jurisprudentie in België” in HUBEAU, B. en DE LANGE, R. (eds.), Het grondrecht op wonen. De grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting in Nederland en België, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitge¬vers, 1995, 105-112.
 • “Eindelijk een wettelijke rechtspositie voor 'zelfstandige vertegenwoordigers'” in X, Gandaius Actueel I, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, Antwerpen, Kluwer rechts¬we¬ten-schappen België, 1995, p. 1-38.
 • “De verlenging wegens buitengewone omstandigheden” in X, Woninghuur na de Wet van 13 april 1997, Brugge, die Keure, 1997, 129-152.
 • “De huurprijs - De kosten en lasten” in X, Woninghuur na de Wet van 13 april 1997, Brugge, die Keure, 1997, 153-196.
 • “Kan het grondrecht op behoorlijke huisvesting de rechtspositie van de kansarme huurder beïnvloeden” in CBR (ed.), Arm Recht? Kansarmoede en recht, Derde Antwerps juristencongres, Antwerpen, Maklu, 1997, 239-262
 • “De financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst na de Wet van 13 april 1997” in M. DAMBRE en B. HUBEAU (eds.), Het gewijzigde woninghuurrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1997, 119-145.
 • “De bescherming van de consument in de kredietsector” in Y. MERCHIERS (ed.), Consumentenrecht, Brugge, die Keure, 1998, 129-212.
 • “De individuele consument en de vordering tot staking voor inbreuken op de Wet Consumentenkrediet”, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1997, 511-522.
 • “De procedure voor de vrederechter in het kader van het consumentenkrediet” in X, Het handels- en economisch recht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1998, 103-126.
 • “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht 1999-2000, XXVIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 269-333, nrs. 359-428.
 • “De aansprakelijkheid van de huurder voor brand: een status quaestionis” in BERNAUW, K, COLLE, Ph., DAMBRE, M. en DEMUYNCK, I. (eds.), Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, 87-101.
 • “De duur en de beëindiging in onderling akkoord of door opzegging van de handelshuur” in P. JADOUL en M. VLIES (eds.), 50 ans d’application de la loi sur les baux commerciaux – 50 jaar toepassing van de Handelshuurwet, Brugge, die Keure, 2002, 31-55.
 • “Naar een objectivering van de huurprijzen ?” in E. DIRIX, S. STIJNS, W. PINTENS en P. SENAEVE (eds.) Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, 47-69.
 • “Commentaar artikel 1733 B.W.” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Commentaar Bij¬zondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 22 p.
 • “Commentaar artikel 1735 B.W.” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Commentaar Bij¬zondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 10 p.
 • “Knelpunten woninghuur” in A. VERBEKE (ed.), Knelpunten Huur, Reeks Knelpunten Contractenrecht, 1, Antwerpen – Groningen – Oxford, Intersentia, 2003, 21-52.
 • “Huurrecht: actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht” in X, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 2, Brugge, die Keure, 2003, 141-221 (samen met F. LOGGHE).
 • “De Wet Bestrijding Discriminatie en het huurrecht” in E. BREMS en M. DE VOS (eds.), De Wet Bestrijding Discriminatie in de praktijk, Antwerpen - Groningen – Oxford, Intersentia, 2004, 321-347.
 • “Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen. Overzicht van de belangrijkste recente rechtspraak (2000-2005)” in X, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 7, Brugge, die Keure, 2005, 75-130.
 • “L’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille et conformément à la destination convenue” in G. BENOIT, I. DURANT, P. A. FORIERS, M. VANWIJCK-ALEXANDRE en P. WÉRY, Le droit commun du bail, Bruxelles, la Charte, 2006, 238-252.
 • “Wijzigingen aan het huurrecht 2006-2007” in X, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 12, Brugge, die Keure, 2008, 159-187.
 • “Actuele ontwikkelingen algemeen huurrecht en woninghuur 2003-2009” in Instituut Notarieel recht, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 15, Brugge, die Keure, 2009, 59-101.
 • “Commentaar bij de artikelen 1bis, 3, 5bis en 11bis Woninghuurwet” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bij¬zondere Overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2009, losbl., 118 p.
 • “Dienstenprestaties: laveren tussen aanneming, bewaargeving en lastgeving” in X, Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters 2010, deel 13, Brugge, die Keure, 2010, 147-184.
 • “Actuele ontwikkelingen handelshuur 2003-2009” in Instituut Notarieel recht, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 16, Brugge, die Keure, 2010, 29-56.
 • “De verkoop uit de hand van onroerende goederen (overzicht van rechtspraak 2005-2010)” in Instituut Notarieel recht, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 18, Brugge, die Keure, 2011, 91-162.
 • “Algemene situering van het handelshuurrecht in het huurrecht” in DAMBRE, M. (ed.), Handelshuur, reeks Huurrecht, 3, Brugge, die Keure, 2012, 1-29.
 • “Duur en beëindiging van de handelshuur” in DAMBRE, M. (ed.), Handelshuur, reeks Huurrecht, 3, Brugge, die Keure, 2012, 31-73
 • “Woninghuur in Vlaamse handen: nieuwe kansen voor het grondrecht op behoorlijke huisvesting?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode, Brugge, die Keure, 2012, 273-282
 • “Vaststelling van de handelshuurprijs en huurprijsherziening” in K. VANHOVE en A. VAN OEVELEN (eds.), De vrederechter en de handelshuur. Nieuwe horizonten, Brugge, die Keure, 2014, 15-43
 • “Huur en de antidiscriminatiewetgeving” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 121-144 (samen met VAN LEUVEN, N.).
 • “Rechten en verbintenissen van de huurder” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 513-629.
 • "Brokken maken in de bouw: wie betaalt de rekening?" in I. CLAEYS en R STEENNOT (eds.), Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, XLe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 539-604
 • “Het grondrecht op wonen: bronnen en doorwerking in de rechtspraktijk” in DAMBRE, M. en LECOCQ, P. (eds.), Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2017, Dossiers T.Vred. deel 25, Brugge, die Keure, 2017, 215-264.
Bijdragen in tijdschriften
 • “De groepsvrijstelling voor franchiseovereenkomsten (Veror¬dening EEG nr. 4087/88)”, DCCR 1990-91, 486-507.
 • “Actiemogelijkheden en informatieplicht van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen” (noot onder Antwerpen 20 januari 1988) TBBR 1990, 38-46.
 • “De vordering van de koper van een gebouw tegen de aannemer of architect: rechtstreekse vordering of uitoefening van een kwalitatief recht?” (noot onder Brussel 15 februari 1988) TBBR 1990, 315-324
 • “Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet, wissel- en chequeverrichtingen. Overzicht van rechtspraak 1987-1991”, TPR 1992, 845-1026 (samen met Y. MERCHIERS en Ph. COLLE).
 • "De weigering van de huurhernieuwing inzake handelshuur ten aanzien van de rechten van de minderjarige mede-eigenaar" (noot onder Cass. 16 april 1993), TBBR 1994, 495-502.
 • “Het grensgebied tussen consumentenkrediet en hypothecair krediet”, T.Vred. 1996, 93-104.
 • “De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet”, RW 1995-96, 1393-1414.
 • “De geldingskracht van gewestelijke en gemeentelijke reglementen m.b.t. de woningkwaliteit” (noot onder Vred. Gent I 14 maart 1997 en 20 juni 1997), TOGOR 1999, 97-105.
 • “Privaat bankrecht. Overzicht van rechtspraak 1992-1998”, TPR 1999, (samen met E. WYMEERSCH en K. TROCH), (1779) 1842- 1903, nrs. 61-166.
 • “De opeenvolging van een voor onbepaalde duur verleende concessie van alleenverkoop door een concessie van bepaalde tijd : geen middel om de verplichtingen van de concessiegever te verminderen”, R.Cass. 2000, 314-324.
 • “Twee nieuwigheden in het huurrecht”, NjW 2003, 402-410 (samen met B. HUBEAU).
 • “De verbintenis van de huurder tot teruggave van het gehuurde goed en zijn aansprakelijkheid voor brand”, TBBR 2003, 620-636.
 • “De vergoedingsplicht van de huurder in geval van bodemverontreiniging” (noot onder Rb. Gent 11 februari 2005), TMR 2005, 439-442.
 • “De bewijsregeling in verband met de staat van het gehuurde goed” (noot onder Cass. 15 september 2005), TBO 2006, 68-74.
 • “De huurder van de kwaliteitsarme woning kiest de sanctie” (noot onder Cass. 31 maart 2006), TBO 2006, 171-176.
 • “De gevolgen van de tegenopzegging van de huurder inzake woninghuur op de verbintenissen van de verhuurder na een opzegging voor eigen gebruik” (noot onder Cass. 15 september 2006), TBO 2007, 95-99.
 • “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract wegens een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 114-122.
 • “Over de verplichting van de banken krediet te verlenen aan niet-kredietwaardige huurders” (noot onder GwH 1 september 2008), BFR 2009, 34-39
 • “De mogelijkheden tot herziening van de woninghuurprijs”, TBO 2009, 53-61.
 • “De vervroegde beëindiging van de woninghuur van korte duur” (noot onder Vred. Zomergem 18 januari 2008) TBBR 2009, 378- 380.
 • “Terbeschikkingstelling van kantoorruimte onder het btw-stelsel”, TBO 2010, 3-6.
 • “Ruimte voor de billijkheid bij de begroting van de uitwinningsvergoeding van de handelsagent” (noot onder HvJ nr. C-348/07, 26 maart 2009), RABG 2010, 1025-1031.
 • “Geen automatisme tussen de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus en de gerechtelijke ontbinding” (noot onder Cass. 24 september 2009), TBBR 2012, 161-166.
 • “Nietigheid huurcontract bij inbreuk op kwaliteitsnormen: mogelijk, wenselijk en wat zijn de gevolgen?”, TBO 2012, 251-256
 • “De onmogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst m.b.t. een onroerend goed” (noot onder Kh. Dendermonde 3 februari 2011), TBBR 2013, 217-221.
 • “De bezettingsvergoeding na het einde van de huur”, Huur 2014, 103-106.
 • “Kroniek van het handelshuurrecht (2006-2014), RW 2015-16, 83-103.
Noten
 • “Het beding van niet-vrijwaring voor verborgen gebreken bij de verkoop van onroerende goederen” (noot onder Rb. Brussel 30 juni 1986) DCCR 1988-89, 113-118.
 • “De verzekering van de huurderaansprakelijkheid van krank¬zinnigen en geesteszieken” (noot onder Gent 21 april 1989) RW 1989-1990, 887-889.
 • “De invloed van de informatieverplichting van de consument op het toestaan van betalingsfaciliteiten in geval van consu¬mentenkrediet” (noot onder Vred. Seraing 9 oktober 1992) T.Vred. 1993, 19-22.
 • “De formele vermelding van de voorwaarden voor de mogelijk¬heid tot opzegging door de verhuurder inzake handelshuur” (noot onder Cass. 11 december 1992) T.Vred. 1993, 122-124.
 • “Het vertrekpunt van de tweejarige termijn van verkrijging van de huurhernieuwing, wettige reden voor het verzet tegen de huuroverdracht of onderhuur” (noot onder Vred. Brussel VII 1 oktober 1992) T.Vred. 1993, 157-158.
 • “Over nietige en verminderbare schadebedingen inzake consu¬men¬tenkrediet” (noot onder Vred. Gent (VII) 6 juni 1995) T.Vred. 1996, 156-160.
 • “De keuzevrijheid van de consument bij het aangaan van een bijkomende (levens)verzekering” (noot onder Vred. Zomergem 23 januari 1998) T.Vred. 1998, 610-612.
 • - “Vastgoedbemiddeling: een stand van zaken” (Verslag XXXVIIIste wetenschappelijk congres georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging op 25 april 1998 te Gent, Het juridisch statuut van het onroerend goed, sectie vastgoedbemiddeling), RW 1997-98, 1497-1498.
 • “De elementaire vereisten van veiligheid, bewoonbaarheid en gezondheid en de bewijskracht van het administratief technisch verslag” (noot onder Rb. Gent (9de kamer) 24 september 1999) TOGOR 2000, 44-47.
 • “Enkele aspecten van woningkwaliteitregelingen” (noot onder Rb. Gent (9de kamer) 10 maart 2000 en Vred. Brussel VI 15 april 2000), TOGOR 2001, 113-122
 • “Over artikel 16 Wet Consumentenkrediet: het geruisloos krediet als “geschenk” voor de consument (noot onder Vred. Kortrijk (II), Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2000, 29-41..
 • “Over artikel 16 Wet Consumentenkrediet: het geruisloos krediet als “geschenk” voor de consument (noot onder Vred. Kortrijk (II), Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2000, 29-41..
 • “De herziening van de huurprijs in onderling akkoord inzake woninghuur” (noot onder Cass. 21 juni 2004), RABG 2005, 570-573.
 • “De vergoeding van de handelshuurder voor verbouwingswerken” (noot onder Cass. 20 oktober 2003), T.Vred. 2005, 140.
 • “Het verplicht schriftelijk woninghuurcontract doorstaat de grondwettelijke toets” (noot onder GwH 26 juni 2008, nr. 92/2008), NjW 2008, 735-736
 • “Beperkt gebruik gebrekkige zaak verhindert ontbinding van de koop niet” (noot onder Kh. Tongeren 10 juni 2008) NjW 2008, 893.
 • “Actio pauliana en veinzing” (noot onder Antwerpen 26 mei 2008), NjW 2008, 929-930.
 • “Toepassing Alleenverkoopwet vergt een koopovereenkomst en een koopprijs” (noot onder Gent 4 juni 2008), NjW 2009, 85-86.
 • “Verjaring van gas-, elektriciteits- en teledistributiefacturen” (noot onder Vred. Gent V 15 januari 2009), NjW 2009, 420.
 • “Exceptie van dading in bouwzaken” (noot onder Gent 30 mei 2008), NjW 2009, 462.
 • “Ingebruikneming van werken geldend als stilzwijgende oplevering” (noot onder Gent 13 oktober 2008), NjW 2009, 509.
 • “Niet-registratie van een woninghuurcontract van korte duur” (noot onder GwH 9 juli 2009), NjW 2009, 722-723
 • “Requiem voor de cassatierechtspraak met betrekking tot de gevolgen van de tegenopzegging van de woninghuurder” (noot onder GwH 26 november 2009), NjW 2009, 899-900.
 • “Verkoop tussen echtgenoten en het gelijkheidsbeginsel” (noot onder Gent 24 september 2009), NjW 2010, 115.
 • “Medegebruik van het verhuurde goed door familieleden van de verhuurder” (noot onder Vred. Gent II 2 maart 2009), NjW 2010, 163.
 • “Geen levenslange woninghuur in de periode 28 februari 1991-30 mei 1997” (noot onder Cass. 23 oktober 2009), TBO 2010, 247-248.
 • “Faillissement van de overnemer van een handelshuur, artikel 11.III Handelshuurwet en het gelijkheidsbeginsel” (noot onder GwH 27 mei 2010), NjW 2010, 756.
 • “Geen burgerlijke sanctie in geval van niet-registratie van een woninghuur van korte duur” (noot onder GwH 29 april 2010), NjW 2010, 827.
 • “Bewijs van huurschade bij verhuring van roerende goederen” (noot onder Antwerpen 6 september 2010), NjW 2011, 341
 • “Mogelijkheid tot beëindiging van een mondelinge woninghuur zonder opzeggingstermijn of vergoeding: Grondwettelijk Hof zet deur open” (noot onder GwH 1 december 2011), NjW 2012, 104
 • “Rechtsmisbruik in geval van opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik” (noot onder Vred. Ronse 12 mei 2011), NjW 2012, 146.
 • “Remedies voor de koper bij geknoei met de kilometerteller van een tweedehands voertuig” (noot onder Gent 29 juni 2011), NjW 2012, 390.
 • “Rechtstreekse vordering van de onderaannemer in de derde graad en verder” (noot onder GwH 2 februari 2012), NjW 2012, 420-421.

CONTRACTENRECHT

 • Aannemingsrecht, bouw- en architectenrecht
 • Alleenverkoop - handelsagentuur
 • Distributie- en concessieovereenkomsten
 • Huur en handelshuur - leasing - franchising - lastgeving
 • Koop - verkoop
 • Makelaarsovereenkomsten

INSOLVENTIE

 • Beslagrecht
 • Collectieve schuldenregeling

ONDERNEMINGSRECHT

 • Bank- en kredietrecht
 • Consumentenbescherming
 • Handelspraktijken
 • Intellectuele eigendomsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Overnames, fusies en splitsingen
 • Vennootschapsrecht (oprichting - ontbinding - vereffening)
 • Vennootschapsrecht (aandeelhoudersovereenkomsten - bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Handelshuur

VASTGOED

 • Koop en verkoop
 • Woninghuur, algemene huur - pacht
 • Goederenrecht
 • Bouwrecht en architectenrecht
 • Handelshuur

Vraag stellen?