Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Tom De Sutter

 • Licentiaat in de Rechten
 • Wetenschappelijk medewerker Vakgebied Bestuursrecht Universiteit Gent - 1 augustus 2001 - 30 september 2003
 • Assistent Vakgebied Bestuursrecht Universiteit Gent - 1 oktober 2003 - 30 september 2006
Tom De Sutter behaalde aan de Universiteit Gent op 7 juli 2001 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten (optie nationaal en internationaal publiekrecht). Hij is sinds oktober 2001 actief aan de balie van Gent als advocaat bij de advocatenassociatie Frans Baert & vennoten c.v.b.a..

Op 1 januari 2006 is hij toegetreden als vennoot. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar het grondwettelijk en bestuursrecht met bijzondere aandacht voor het recht van de lokale besturen (inclusief belastingreglementen), de openbaarheid van bestuur, het ambtenarenrecht, het tuchtrecht, medisch verantwoorde sportbeoefening, het ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht en monumenten en landschappen. In al deze materies verleent hij advies aan overheden en particulieren en behandelt hij zaken voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en andere administratieve organen en rechtscolleges.

Hij was van 1 augustus 2001 tot 31 oktober 2002 werkzaam als deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, Vakgroep Publiekrecht en Belastingrecht. Vervolgens was hij tot 30 september 2003 aan de vakgroep verbonden als vrijwillig wetenschappelijk medewerker om daarna per 1 oktober 2003 benoemd te worden als deeltijds assistent (50%) in het vakgebied Bestuursrecht met specifieke aandacht voor het recht van de lokale besturen. Op 30 september 2006 heeft hij zijn activiteiten aan de Universiteit Gent stopgezet.

Tom De Sutter is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties en maakt deel uit van de redactieraad van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak (T.G.R.) en www.lokalebesturen.be en was tot 2006 rechtspraakmedewerker van Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken (C.D.P.K.).

Hij verzorgt opleidingen in verband met het recht van lokale besturen. Met het juridisch schrijven "Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (P.W.A.): regelgeving en praktijkervaring" won hij de A.P.R.-prijs 1999-2000. Op 25 oktober 2008 hield hij de openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2008-2009 van de balie van Gent met als titel: "Het recht van verdediging in tuchtzaken van overheidspersoneel".
Bibliografische noten
 • R.v.St. STAD AALST, nr. 108.521, 27 juni 2002, T. Gem. 2003, 35
 • R.v.St. DE WINTER, nr. 113.806, 17 december 2002, C.D.P.K. 2003, 360
 • R.v.St. LONCKE, nr. 112.466, 12 november 2002, C.D.P.K. 2003, 156
 • Gent (15e Kamer), 12 februari 2003, T. Gem. 2003, 187
 • R.v.St. VERCRUYSSE, nr. 120.007, 27 mei 2003, C.D.P.K. 2003, 717
 • Voorz. Gent, 27 september 2002, T.G.R. 2002, 259.
 • R.v.St. STAD SAINT-GHISLAIN, nr. 111.694, 18 oktober 2002, C.D.P.K. 2003, 119
 • R.v.St. GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK, nr. 108.709, 3 juli 2002, C.D.P.K. 2003, 112
 • Kort. Ged. Arbrb. Dendermonde, afd. Dendermonde, 12 maart 2002, T.G.R. 2002, 127
 • R.v.St. MAECKELBERGHE, nr. 86.756, 11 april 2000, T. Gem. 2001, 189
 • Cass. (1e kamer), 19 november 2004, T. Gem. 2005/3, 201
 • Cass. (3e kamer), 3 mei 2004, T. Gem. 2005/3, 200
 • Cass. (1e kamer), 7 januari 2005, T. Gem. 2005/3, 198
 • R.v.St. CORMEAU, nr. 86.733, 7 april 2000), T.B.P. 2001, 272
Uitleggende noten
 • “Het Arbitragehof aanvaardt de toepassing van de gemeentelijke administratieve geldboete op minderjarigen” (noot onder Arbitragehof nr. 6/2006, 18 januari 2006), T.J.K. 2006/3, 244-245
 • “De relevantie van bufferzones voor de beoordeling van milieuvergunningsaanvragen” (noot onder R.v.St. DE HAUWERE e.a., nr. 123.043, 18 september 2003), T.R.O.S. 2005, 49-52 (samen met LUST, S.)
 • "Is de gemeenteraad meester over zijn agenda?”, (noot onder R.v.St. VEREECKE e.a., nr. 97.535, 6 juli 2001), C.D.P.K. 2002, 571-574
 • “De Raad van State en het behoud van het belang bij een beroep tegen een (verdoken) tuchtmaatregel”, R.W. 2008-09, 27-28 (noot onder R.v.St. DE VLAM, nr. 165.929, 14 december 2006)
 • “De tuchtoverheid moet – in beginsel – het tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid zelf horen”, Tijdschrift voor Gemeenterecht 2008/2, 148-150 (noot onder R.v.St. LAMBRECHT, nr. 177.962, 18 december 2007)
 • “De toepassingsvoorwaarden van het niet-tuchtrechtelijk ontslag van ambtswege wegens ongewettigde afwezigheid”, T.B.P. 2008/3, 164-167 (noot onder R.v.St. BERNAERTS, nr. 172.929, 28 juni 2007)
 • “Een tuchtrechtelijke schorsing en het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel”, R.W. 2008-09, te verschijnen (noot onder R.v.St. BRYSSINCKX, nr. 182.470, 28 april 2008)
 • “De beoordelingsvrijheid van de tuchtoverheid met betrekking tot de strafmaat ten aanzien van personeelsleden van een veiligheidsdienst”, R.W. 2008-09, 148-150 (noot onder R.v.St. GELDOF, nr. 173.322, 9 juli 2007)
 • "De toezichtrechtelijke en jurisdictionele controle van de beslissingen om in rechte te treden” (noot onder R.v.St. GEMEENTE LINKEBEEK, nr. 97.257, 29 juni 2001), C.D.P.K. 2002, 568-569
 • "De machtiging van de gemeenteraad om in rechte op te treden”, (noot onder Gent 20 april 2001 en 26 oktober 2001), A.J.T. 2001-02, 884-886
 • "Het P.W.A. en het bevoegdheidsvraagstuk (?)", (noot onder Arbitragehof nr. 14/2001, 14 februari 2001), R.W. 2001, 1586-1590
Boeken
 • Het recht van verdediging in tuchtzaken van overheidspersoneel, Larcier, Gent, 2008, VI + 101 p.
 • Burgemeester. Statuut, in DUJARDIN, J., SOMERS, W., VAN SUMMEREN, L., VANDENDRIESSCHE, A. (ed)., Recht in de gemeente, Brugge, Die Keure, 2005, XV + 263 p.(samen met ASTAES, J., DE SUTTER, T., LUST, J., VANDENDRIESSCHE, A., VAN HAEGENBORGH, G.)
 • Juridische analyse van de door het Vlaamse Gewest te behouden bepalingen van de mijncode, Universiteit Gent, 31 oktober 2002 (promotoren L.M. VENY en G. VAN HOORICK)
 • Voorbereidende nota ontwerp van decreet betreffende de openbaarheid van bestuur, Gent, 29 augustus 2003, (http://www.binnenland.vlaanderen.be/HRBB)
Bijdragen in boeken
 • “De algemene beginselen van behoorlijk bestuur en hun bijdrage tot een democratische werking van de overheid”, in ADAMS, M. en POPELIER, P. (ed.), Recht en democratie. De democratische verbeelding van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 639-655 (samen met VENY, L.M., DE MAERTELAERE, J.)
 • “De gemeentelijke administratieve sancties… bis” in X. (ed.), Gentse Juridische Actualia X, Mechelen, Kluwer, 2004, 65-106 (samen met VENY, L. en CASTELAIN, S.)
 • “Geschillenbeheersing en geschillenbeslechting” in STEVENS, J. (ed.), Advocatenerelonen. Verslagboek IIIe Advocatendag. Hoeveel advocaat voor je geld? (En hoeveel geld voor je advocaat?), Brugge, Die Keure, 2006, 125-150
 • X., “Wetgeving – rechtspraak – rechtsleer”, in R. ANDERSEN (ed.), Jaarverslagen 1997 en 1998 van de commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, Brussel, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1999, 29-44
Bijdragen in tijdschriften
 • “Recht van inzage van gemeenteraadsleden", T.V.G. 2001/1, 20-22
 • "Openbaarheid van milieu-informatie", R.W. 2000-2001, 1069-1070
 • "Toezicht op de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen", C.D.P.K. 2001, 226-228
 • "Onverenigbaarheden - OCMW-ontvanger", T.B.P. 2001, 395-396
 • "Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA): regelgeving en praktijkervaring", J.F. 2001, 229-254
 • “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007/3, 131-150
 • “De verjaring en de redelijke termijn in het tuchtrecht van de politiediensten”, C.D.P.K. 2006, 223-226
 • “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal”, T.J.K. 2006, 46-54
 • “Het gemeentelijk tuchtrecht in een ander kleedje”, R.W. 2006-07, 1462-1478
 • “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 62-79
 • "Aanwezigheidsquorum versus aanwezigheidsregister", T.V.G. 2001/3, 18-19
 • "Wie is bevoegd om de beslissing te nemen over een aanvraag tot openbaarmaking op grond van de Wet 12 november 1997?", T.V.G. 2001/3, 15-17
 • "Eerstelijnsklachtenbehandeling in Vlaanderen", A.J.T. 2001-2002, 331-334
 • "Een uniforme openbaarheidsregeling in Vlaanderen”, C.D.P.K. 2005, 77-114
 • "Nogmaals omtrent het in rechte treden van gemeenten: is er sprake van een koerswijziging inzake de formulering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om in rechte te treden?", R.W. 2002-03, 521-528 (samen met VENY, L.M.)
 • "Eretitel voor gemeente- en OCMW-raadsleden", R.W. 2001-2002, 757-759
Boekbesprekingen
 • T. DE GENDT, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen na de wet van 4 mei 1999, Brugge, Die Keure, 2001, IX + 97 p., Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2002, 529-530
 • P. DE WINTER, Het statuut van de lokale mandataris, Brugge, Die Keure, 2001, X + 97 p., Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2002, 529
 • E. BEECKMANS, De aansprakelijkheid van de wegbeheerder, Antwerpen, UGA, 2004, 206 p., Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken 2005, 254
 • J. DUJARDIN (ed.), Gemeente- en Provinciedecreet, Brugge, Die Keure, 2006, XXII +367 p., Tijdschrift voor Gemeenterecht 2007/3, 264-265

Vraag stellen?