Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

De lokale tuchtoverheid blijft bevoegd om ook na een in afwachting van een georganiseerd administratief beroep opgeschorte tuchtbeslissing tot ontslag van ambtswege een preventieve schorsing op te leggen. 

Artikelen 139, Gemeentedecreet en artikel 138, OCMW-decreet schreven voor dat een beroep tegen een tuchtstraf bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken een schorsende werking had. Vele lokale besturen zagen zich geconfronteerd met praktische problemen in het geval de tuchtstraf van ontslag van ambtswege werd opgelegd. De tuchtstraf doet immers de opgelegde preventieve schorsing een einde nemen.

De Raad van State bevestigt thans dat de creatieve oplossing om de uitvoering van de tuchtstraf op te schorten op grond van een uitdrukkelijke modaliteit van de tuchtbeslissing en desgevallend vervolgens op grond van de decretale bepaling, de tuchtoverheid de mogelijkheid gaf om ook na de tuchtbeslissing – voor zover aan de voorwaarden is voldaan – een preventieve schorsing op te leggen.

Ondertussen voorziet artikel 214, Decreet Lokaal Bestuur niet meer in een schorsende werking van het beroep bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken.