Veerle Tollenaere

Veerle Tollenaere  |  Publicaties  |  Specialisaties


Licentiaat in de Rechten
Assistent Universiteit Gent - Instituut voor Procesrecht 1997 - 2001
Wetenschappelijk medewerker Studie- & Documentatiecentrum Vastgoedrecht KULAK 2001 – 2003
Houder getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken"Email : vtollenaere@fransbaert-law.be
Download vCard    LinkedIn Profiel


Veerle Tollenaere behaalde op 3 juli 1996 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Zij is vanaf 1 oktober 1996 advocaat aan de balie te Gent en werd in 2001 vennoot in de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Haar actieterrein breidde zij vrij snel uit van het burgerlijk recht, hoofdzakelijk huur en zakelijk recht, naar het domein van het publiek recht.

Zij is thans vooral actief in het ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht, het omgevingsrecht, het ambtenarenrecht, het onteigeningsrecht, onroerend erfgoed, woonkwaliteit. In al deze materies verstrekt zij advies en behandelt zij zaken voor diverse administratieve overheden, de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges, burgerlijke en strafrechtelijke rechtscolleges zowel in eerste aanleg, in hoger beroep als in cassatieberoep, en voor het Grondwettelijk Hof.

Van 1 maart 1997 tot 15 augustus 2001 was zij deeltijds assistent aan de Universiteit van Gent -- Instituut voor Procesrecht (vakgroep Procesrecht, Arbitrage en Internationaal Privaatrecht). Naast de begeleiding van studenten, verrichtte zij tevens wetenschappelijk werk in het vakgebied Gerechtelijk Recht. Zo werkt zij mee aan het Bestendig Handboek Gerechtelijk Recht en publiceerde zij in diverse tijdschriften onder meer over de gerechtelijke conclusietermijnen, de dwangsom, de uithuiszetting en procedures inzake huur.

Van 16 augustus 2001 tot 30 april 2003 was zij wetenschappelijk medewerker bij het studie- en documentatiecentrum Vastgoedrecht van de KULAK, gevestigd te Brugge. Zij stond in voor het opstellen van de juridische databank inzake vastgoed, wat betreft het deelgebied Gerechtelijk Recht en Administratief Recht (Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen). In het kader van dit studie- en documentatiecentrum werkte zij mee aan publicaties, studiedagen en specifieke studie- en onderzoeksopdrachten betreffende vastgoedrecht. Zij nam tevens een deel van de coördinatie van het centrum op zich.

Veerle Tollenaere treedt reeds jarenlang op als advocaat voor de Vlaamse Overheid en gemeentebesturen en is onder meer departementsadvocaat van de Vlaamse Overheid in de aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw, omgevingsrecht, planologie, onroerend erfgoed en wooninspectie.

Veerle Tollenaere is lid van de redactie van het “Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw” (T.R.O.S.) en van de redactie van het wetboek "Ruimtelijke Ordening. Geannoteerd" (Die Keure). Zij is tevens wetenschappelijk medewerker bij de juridische databank jura.be. Zij werkt sinds 2002 mee aan het Zakboekje Ruimtelijke Ordening.

Op 26 oktober 2002 hield zij de openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2002-2003 van de balie van Gent met als titel: "Kwaliteit gegarandeerd? Enkele kanttekeningen bij de permanente vorming voor advocaten".

Zij was reeds diverse malen lid van de Raad van de Orde van de Gentse balie. Tevens is zij lid van diverse commissies in de schoot daarvan en lid van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Zij behaalde het getuigschrift "bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken" (nr. OVB-15-349).

Zij is ook lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht.